6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 

SAVER İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

SAVER İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. “ŞİRKET” olarak kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanunun 10. maddesinin gereği kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve veri sorumlusu sıfatıyla gerekli önlemleri almaktayız.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

Şirket, işbu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi sizlere bildirmek isteriz.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; “https://hmbrgr.co/kisiselverilerinkorunması” internet adresinde yer alan “Saver İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep
Bağlantı Bilgileri

İşlem Güvenliği ( IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa bilgileri )

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle

KVKK Md.5/2a’ya istinaden

Üyelik Bilgileri

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad)

İletişim Bilgileri (e-posta adresi)

İşlem Güvenliği (Şifre)

Müşteri İşlem (kullanılan fırsat ve kampanyalar)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden
Kimlik Bilgileri

(Doğum Tarihi, Cinsiyet)

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi KVKK Md 5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden
Kampanya Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

(çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,)

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden

 

Kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri;

 

Kişisel verileriniz, elektronik, mobil cihaz gibi dijital ortamlarda, her türlü yazılı, sözlü, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edilebilmekte, fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, şirketimiz ve şirketimiz ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi;  İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; yurtiçindeki ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;

 

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklamalıdır,  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, kurum tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte “https://www.hmbrgr.co/kisiselverilerinkorunmasi/KVK-Basvuru-formu.pdf” adresinde bulunan  “Saver İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıca, başvuru formunu bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir.

 

Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi No:2A/1 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Saver İç ve Dış Ltd. Şti. olup, saver.hmbrgr@h02.kep.tr / kvkk@hmbrgr.com.tr adreslerinden Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz

 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “https://www.kvkk.gov.tr/” internet sitesi üzerinden “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.